Магистранттардың ғылыми тағылымдамасы

Магистранттардың ғылыми  немесе  кәсіби тағылымдамасы (бұдан әрі-тағылымдама) магистратураның білім беру бағдарламасының міндетті бөлігі болып табылады және магистранттың жеке жұмыс жоспарына енгізіледі.

Тағылымдама магистранттың ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы шеңберінде ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет аясындағы ұйымдарда инновациялық технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу мақсатында жүргізіледі.

Тағылымдама ұзақтығы магистратура білім алушылары үшін - 2 аптаны (10 жұмыс күнін) барлық оқу кезеңінде бір реттен артық емес құрайды.

Тағылымдамадан өту кезеңінде магистранттың бір апта ішіндегі Нормативтік жұмыс уақыты 30 сағатты (1 ECTS) (5 күндік жұмыс аптасында күніне 6 сағат) құрайды.

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы бағдарламалар бойынша 2 жыл нормативтік оқу мерзімімен оқитын магистранттар 2-4 семестрде тағылымдамадан өтеді. Бейіндік бағыттағы бағдарламалар бойынша 1 жыл және 1,5 жыл нормативтік оқу мерзімімен оқитын магистранттар 2-3 семестрде тағылымдамадан өтеді. Магистранттардың ғылыми тағылымдамасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды қорытынды аттестаттауға дейін 2 аптадан кешіктірілмей өткізілуі тиіс. Тағылымдама нәтижелерін магистрант есеп түрінде ресімдейді.

Тағылымдамадан өту орнын, бағдарламасын, мерзімдері мен есептілік нысанын (есепке қойылатын талаптарды) магистранттың ғылыми жетекшісі/консультанты және мамандану кафедрасы айқындайды. Тағылымдамадан өту орнын таңдау дайындық бағытына, магистрлік диссертация тақырыбына сәйкес келуі тиіс.

Ғылыми тағылымдаманы ресімдеу үшін құжаттар тізбесі

Ғылыми тағылымдаманы ресімдеу үшін магистратураның білім алушылары практика бөліміне 4 апта бұрын - Қазақстанның тиісті салаларының немесе қызмет салаларының ғылыми ұйымдарында және (немесе) ұйымдарында тағылымдамадан өту кезінде мынадай құжаттарды ұсынады:

1)  1-қосымшада көрсетілген немесе қабылдаушы тарап ұсынған нысан бойынша тиісті саланың немесе қызмет саласының ғылыми ұйымымен және (немесе) ұйымымен тағылымдамадан өтуге арналған шарт. Ғылыми тағылымдамалар мәселелерін көздейтін ынтымақтастық туралы шарт болған кезде тағылымдамадан өтуге шарт жасалмауы мүмкін;

2) 2-қосымшада көрсетілген нысан бойынша жіберуші және қабылдаушы тараптармен келісілген тағылымдама бағдарламасы;

3) ғылыми ұйымнан немесе саланың немесе қызмет аясының тиісті мамандығы ұйымынан тағылымдамаға шақыру хатының көшірмесі (3-қосымша). Егер шақыру шет тілінде жасалса, оған қазақ немесе орыс тілдеріндегі аударма қоса беріледі;

4) факультет деканының, кафедра меңгерушісінің визасымен магистрантты тағылымдамаға жіберу туралы ұсынысы;

5) магистранттың ректордың атына тағылымдамадан өту орны, мерзімі және қаржылық шарттары көрсетілген тағылымдамадан өту үшін іссапарға рұқсат беру туралы ғылыми жетекшімен, кафедра меңгерушісімен, факультет деканымен келісу туралы қолы қойылған жеке өтініші (4-қосымша).

Ағымдағы 2021-2022 оқу жылында әлемдегі күрделі эпидемиологиялық жағдайға байланысты университет «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде магистранттар мен докторанттардың (PhD) ғылыми тағылымдамаларын ұйымдастыру тәртібі туралы ережеге» (2019 жыл) сүйене отырып, магистранттарды ішкі тағылымдамаларға жібереді.

Сізге тағылымдама орнын, тағылымдама бағдарламасын келісу үшін ғылыми жетекшіге және кафедра меңгерушісіне жүгіну қажет.

Сіз университеттің ғылыми ынтымақтастық туралы ұжымдық шарттары өзара   алмасу  негізде болатын ұйымдарда тегін тағылымдамадан өтуге құқығыңыз бар.

Барлық сұрақтар бойынша тәжірибе бөліміне, Университет көшесі, 28, бас ғимарат, № 207 кабинетке хабарласуыңызды сұраймыз, тел. + 7 7212 31-22-99, e-mail: prof_p@ksu.kz

 

Қолданбаларды жүктеп алыңыз