Кәсіптік практика жоғары білім алу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ академиялық саясатына сәйкес күндізгі оқу бөлімінде ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын білім алушылар мамандығы бойынша жұмыс істеген жағдайда оқу, педагогикалық, өндірістік (технологиялық) практикадан өтуден босатылады. Бұл жағдайда олар жоғары оқу орнына жұмыс орнынан анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін мінездеме ұсынады (қосымша 1 – анықтама мен мінездемеге қойылатын талаптар).

Практикадан босатылғандарға мінездемеде кәсіпорын басшысы берген баға қойылады.

Мамандық бойынша жұмыс істемейтін күндізгі оқу бөлімінің ҚБТ-ны пайдалана отырып оқитын білім алушылар кәсіптік практикадан жалпы негізде өтеді, университетпен шарттық қатынастары бар мамандық бейіні бойынша практика базаларына жіберіледі немесе тұрғылықты жері бойынша, болашақ жұмысқа орналасу орны бойынша кәсіпорындармен/ұйымдармен жеке шарт жасасады.

Білім алушы өзінің білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес келетін практика базасымен нұсқаулық пен қауіпсіздік ережелерін сақтауға кепілдік бере отырып, үш жақты жеке шарт жасасады. 2021-2022 оқу жылында өндірістік, педагогикалық практикаға жеке тәртіппен жіберу практика басталғанға дейін БІР АЙ БҰРЫН ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН ЖЕКЕ ШАРТ БОЛҒАН КЕЗДЕ ҒАНА жүзеге асырылатын болады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Түпнұсқадағы құжаттар (анықтама, мінездеме немесе шарт) Қазпочта арқылы кеңсенің немесе кафедраның мекенжайына жіберіледі, практика басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын кафедраның практика басшысына тапсырылады.

Егер білім алушы практикадан тұрғылықты жері бойынша жеке тәртіппен өтетін болса, онда кафедраның практика жетекшісімен байланыс платформада «Форум-чат» арқылы жүзеге асырылады https://idl.buketov.edu.kz/

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі (ҚБТ) білім алушыларының міндеті:

-        нұсқаушы және қорытынды конференцияларға қатысу;

-        практика бағдарламасында және жеке жұмыс жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау;

 • практика күнделігін жүргізу;
 • кәсіпорындағы, ұйымдағы, мекемедегі ішкі жұмыс тәртібін сақтау;
 • еңбекті қорғау ережелерін, қауіпсіздік техникаларын және өндірістік санитарияны қатаң сақтау;
 • орындайтын жұмысына штаттағы маман сияқты толық жауапкершілікпен қарау;
 • практика бағдарламасында көрсетілген есептік құжаттарды тапсыру.

Кәсіптік практиканың қорытындылары бойынша білім алушылар тиісті кафедраға есептік құжаттаманы (есеп, күнделік, пікірлер, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да құжаттаманы) ұсынады. Білім алушылар құжаттаманы электронды форматта кафедраның бұлтты қоймасына тапсырады. Басшы құжаттаманы тексергеннен кейін қорғауға рұқсат алады. Тәжірибе есептерін қорғау ZOOM конференциясында онлайн режимінде, кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссияның қатысуымен өтеді.

Практикадан өтпеген, практика бағдарламасын орындамаған, жұмысы туралы теріс пікір немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар келесі академиялық кезеңде теориялық оқытумен қатар немесе жазғы семестр кезеңінде практикаға қайта жіберіледі.

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 207 аудитория.

Қосымша 1

 

Жұмыс орнынан берілетін анықтамаға қойылатын талаптар:

Жұмыс орнынан берілетін анықтамада келесі мәліметтер болуы керек:

 • қызметкердің тегі, аты, жөні, лауазымы, аталған мекемеде қай уақыттан бастап қызмет ететіні, лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың нөмірі мен күні;
 • ұйымның уәкілетті тұлғасының аты-жөні мен қолы, ұйымның мөрі;
 • ұйымның (кәсіпорынның) бұрыштық мөрі және анықтаманы тіркеу нөмірі мен берілген күні.

Мінездемеге қойылатын талаптар

Жұмыс орнынан берілетін мінездемеге келесі мәліметтер болуы керек:

●құжаттың атауы;

●қызметкердің анкеталық берілгендері:

 • тегі, аты, әкесінің аты (толық),
 • туған жылы,

●еңбек қызметі туралы мәліметтер:

 • мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі,
 • аталған ұйымда қай уақыттан бастап қызмет етеді,
 • лауазымы,
 • атқаратын қызметі,
 • функционалдық міндеттері;

● жұмыстағы жетістіктер: жұмыс кезеңінде қолданылған марапаттар, көтермелеу немесе жазалау);

●қызметкердің іскерлік және жеке қасиеттерін бағалау (әріптестерімен өзара қарым-қатынас, стресстік жағдайлардағы мінез-құлық, жұмыс процесін ұйымдастыру қабілеті, тапсырмалар мен тапсырмаларды сапалы және белгіленген мерзімде орындау қабілеті, стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау қабілеті, өзіне жауапкершілік алу және т. б.);

●қосымша білім беру, біліктілікті арттыру курстары туралы ақпарат;

бес балдық жүйе бойынша кәсіби қызметті бағалау;

●мінездеме беретін ұйымның уәкілетті тұлғасының қолы, аты-жөні, ұйымның дөңгелек мөрі;

●құжаттың жасалған күні.

 

Кәсіби практика кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол білім беру, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді (39-б. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелері (30.10.2018 ж. №595 бұйрық).

Кәсіптік практикадан өтуге кәсіптік практиканың нақты түрі қарастырылған, пәндер циклін табысты меңгерген білім алушылар жіберіледі.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары университет келісім–шартқа отырған практика базаларына мамандықтар профилі бойынша жіберіледі. Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне жіберу мерзімі, базасы және жетекшісі көрсетіле отырып, ректордың бұйрығымен ресімделеді.

Өндірістік (педагогикалық) практикаға жіберу жеке тәртіппен болашақ жұмысқа орналасу орны бойынша бітіру курсында ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 2 және 3 курс білім алушылары дәлелді себептер болған жағдайда ғана (мүгедектік, босану) тұрғылықты жері бойынша практикаға жіберіледі.

Білім беру гранты бойынша, оның ішінде ауылдық квота және «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алатын 4 курс білім алушылары кәсіптік практиканы өткізуге арналған және одан әрі жұмыспен қамтамасыз ету шартын жасауы қажет («Серпін» бағдарламасы бойынша білім алушылар тек Қарағанды облысында ғана). Білім алушы практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей 3 данада үш жақты жеке шарт жасайды, оны кафедраның практика жетекшісіне тапсырады. 2021-2022 оқу жылында өндірістік практикаға бағыт практика басталғанға дейін БІР АЙДАН КЕШІКТІРМЕЙ қол қойылғанда, жеке шарт БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА, жеке-дара тәртіппен жүзеге асады, қалғандары талқылауға қабылданбайды.

Кәсіптік (педагогикалық) практикаға жіберу жеке-дара түрде жүргізілуі мүмкін:

- тұрғылықты мекен-жайы бойынша (дәлелді себеп болғанда);

- болашақ жұмыс орны бойынша (бітіруші курс білім алушыларына).

Егер күндізгі оқу бөлімінің білім алушысы практиканы өтуге жеке-дара келісім-шартты әкелетін болса және де тұрғылықты мекен-жайы бойынша өтпейтін болса, онда ата-анасының бірінің жазбаша келісімі мен жеке куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуы керек (қосымша 1 – ата-анасының қолхатының үлгісі).

Практикаға жіберілетін күндізгі оқу бөлімі білім алушыларының міндеті:

 • практиканың бағдарламасы мен жеке жоспарында қарастырылған тапсырмаларды толық көлемде орындау, практика күнделігін жүргізу;
 • жоғарғы оқу орнының объектілерінде оқу практикасында 6 сағат, ал өндірісте - ҚР қолданыстағы Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкерлердің тиісті санаттары үшін жасы мен өндіріс жағдайларына байланысты болу;
 • кәсіпорын/ұйым қызметкерлері үшін міндетті еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін және кәсіби практика орнында өндірістік тәртіпті сақтау;
 • штаттық мамандармен тең дәрежеде орындалатын жұмыс пен оның нәтижелері үшін жауапты болу;
 • кәсіпорынның/ұйымның жабдығына, аспаптарына, құжаттамаларына және басқа да мүлкіне ұқыпты қарау;
 • практикадан өтуге белгіленген мерзімге кәсіпорынның/ұйымның қарамағына келу;
 • практикадан өту барысында және оны аяқтағаннан кейін кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу;
 • практика аяқталғаннан кейін бір апта мерзімде кафедра басшысына/әдіскеріне жазбаша есеп, практика күнделігі және практика бағдарламасында көрсетілген басқа құжаттарды ұсыну;
 • орнату және қорытынды конференцияларға қатысу, комиссия алдында практика нәтижелерін қорғаудан өту.

Кәсіптік практика қорытындылары бойынша білім алушы сәйкес кафедраға есептік құжаттарды (есеп, күнделік, пікір, мінездеме және практика бағдарламасында көрсетілген басқа да есептік құжаттар) ұсынуы керек. Жетекші құжаттарды тексеріп болған соң, қорғауға жіберіледі. Есептер кафедра меңгерушісінің жарлығымен құрылған комиссияның алдында қорғалады.

Практиканы өтпеген, практиканың бағдарламасын толық орындамаған, теріс пікір алған және қорғау кезінде қанағаттанарлық баға алмаған білім алушылар практикаға келесі академиялық мерзімде немесе жазғы семестр кезінде ақылы негізде қайта жіберіледі.

Денсаулығына, бала тууына, оқуға қайта келуіне, пән айырмашылықтарын тапсыру кезінде және де басқа дәлелді себептермен тәжірибеге қайта жолданатын болса, білім алушының өтініші мен көрсетілген себепті дәлелдейтін құжаттарды ұсынуы қажет.

 

Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сұрақтар бойынша Практика бөліміне хабарласуға болады: Университет көшесі, 28, бас ғимарат, 207 аудитория.

ҮЛГІ
ҚОСЫМША 1

 

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы

Қарағанды университеті» КЕАҚ

Басқарма Төрағасы – Ректоры

Н.О. Дулатбековке

_________________________

Ата-ананың аты-жөні)

 

 

 

Қолхат*

 

Мен, __________________________**, өзімнің ұлым/қызым, _____ курс

(толық ТӘЖ)

_____________________________________мамандығы бойынша ______________________

(мамандық атауы)                                                                                       (факультет атауы)

______________________факультетінің білім алушысы ______________________________

(баласының толық ТӘЖ)

«__»__________20__-нен «__»__________20__ жылына дейін кәсіптік практиканы __________________________________________________________________________

(елді мекеннің атауы)

өтуге қарсы емеспін.

Ұлыма/қызыма келесі мекен-жай бойынша тұрғын үй ұсынуға _____________ к-сі, ___үй, __пәтер, және толық материалдық қамсыздандыруға (жол шығыны, мекендеу, тамақтану) міндеттенемін.

 

Практика өту уақытында балам __________________________________ қауіпсіздігі үшін

(баласының толық ТӘЖ)

жауапкершілікті толық өз мойныма аламын.

 

 

Байланыс телефондары:

үй:

ұялы:

 

 

 

күні                                                                           қолы

 

 

 

 

* қолхат білім алушының ата-анасының қолынан жазылады

** ата-анасының жеке куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесін қоса тіркеу қажет.

 

 

 

Кәсіптік практикадан өтуге Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті туралы шарттар бойынша мәліметтер/ Сведения по договорам  НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на прохождение профессиональной практики
2021-2022 учебный год
(по состоянию на 01.09.2021г.)

Шарт тарабы/ Сторона договора Келісімшарт тарапы Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора Күні/день Айы/месяц Жылы/год
1 АО "Агенство "Хабар" г.Нур-Султан "Хабар Агенттігі" АҚ Нұр-Сұлтан қ. 29.11.2021 29 11 2024 21./77
2 АО "Евразиан Фудс" г. Караганда "Евразиан Фудс" АҚ Қарағанды қ.  12.12.2017 30 6 2022 17./39
3 АО "Карагандинский научно-исследовательский институт промышленой безопасности"  "Қарағанды өнеркәсіптік қауіпсіздік ғылыми-зерттеу институты" АҚ  07.11.2016 30 6 2022 16./33
4 АО "Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия" г.Караганды Фитохимия халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі" АҚ Қарағанды қ. 24.12.2020 31 12 2024 20./60
5 АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" г.Астана "Қазақстан" Республикалық Телерадиокорпорациясы" АҚ Астана қ.  15.07.2015 31 12 2022 15./90
6 АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" г.Темиртау "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ Теміртау қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./12
7 АО ИП "Эфес Казахстан" г.Караганда ЖК "Эфес Казахстан" АҚ Қарағанды қ.  27.04.2021 31 12 2023 21./17
8 Бюро переводов "Umlaut" ИП Сербо Людмила Владимировна г.Караганды Аударма бюросы "Umlaut" ЖК Сербо Л.В. 02.12.2020 2 12 2025 20./44
9  ГУ "Агенство Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области" г.Караганды  "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндугі Қарағанды облысы бойынша агенттігі" РММ  21.09.2020 1 9 2023 20./38
10 ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района" г.Караганды "Октябрь ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025 20./42
11 ГУ "Аппарат Акима района им. Казыбек Би" г.Караганда "Қазыбек би ауданы әкім аппараты" ММ Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./04
12 ГУ "Аппарат Акима села Музбел Нуринского р-на" Карагандинской обл. "Нуринск ауданы Музбел ауылы әкім аппараты" ММ Қарағанды облысы 15.04.2019 30 6 2024 19./05
13 ГУ "Аппарат Карагандинского областного маслихата" г.Караганда "Қарағанды облысының маслихат аппараты" ММ Қарағанды қ. 01.11.2021 31 12 2024 21./62
14 ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей" Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области" г.Караганда "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Қарағанды облысындағы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті" Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./09
15 ГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" г.Караганды "Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" ММ Қарағанды қ. 06.06.2019 30 6 2024 19./23
16 ГУ "Отдел внутренней политики города Караганды" "Қарағанды қаласының ішкі істер бөлімі" ММ 25.04.2018 31 12 2023 18./21
17 ГУ "Отдел занятости и социальных программ г.Караганды" «Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 29.10.2020 29 10 2025 20./24
18 ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства" г.Караганды "Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімі" ММ 15.04.2019 30 6 2024 19./06
19 ГУ "Отдел экономики и финансов города Караганды" г.Караганды Қарағанды қ. "Экономика және қаржы бөлімі" ММ 17.01.2020 30 6 2023 20./01
20 ГУ "Ревизионная комиссия по Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024 19./07
21 ГУ "Ревизионная комиссия по Павлодарской области" г.Павлодар "Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы" ММ Павлодар қ. 15.10.2019 30 6 2022 19./75
22 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Карагандинской обл. "Қарағанды облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарының қызметі" ММ 01.03.2018 30 6 2023 18./17
23 ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ветеринария басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.04.2021 30 6 2026 21./25
24 ГУ "Управление внутренней политики Карагандинской области" "Қарағанды қаласының ішкі саясат басқармасы" ММ 01.11.2021 31 12 2024 21./63
25 ГУ "Управление здравоохранения по Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының денсаулық басқармасы" ММ Қарағанды қ. 20.06.2019 1 9 2024 19./69
26 ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" "Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ 12.12.2017 12 12 2022 17./36
27 ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области" КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской обл." "Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы" ММ "Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы" КММ 12.12.2017 30 6 2022 17./41
28 ГУ "Управление по делам религий Карагандинской области" г.Караганды Қарағанды облысының дін істері басқармасы ММ 20.11.2020 30 6 2025 20./35
29 ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының еңбек инспекциясы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 22.05.2017 31 5 2023 17./47
30 ГУ "Управление правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области" г. Караганды "Қарағанды облысы бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы" ММ Қарағанды қ. 10.02.2021 30 6 2026 21./05
31 ГУ "Управление сельского хозяйства Карагандинской области" г.Караганды "Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ Қарағанды қ. 30.04.2021 30 4 2026 21./24
32 ГУ "Управление экономики Карагандинской области" г.Караганда "Қарағанды облысының экономика басқармасы" ММ Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./08
33 ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Караганды "Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026 21./75
34 Департамент "МРЦСВ" - филиал Некомерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской обл. "Халыққа қызмет көрсету орталығы" департаменті - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысындағы филиалы 10.11.2017 31 12 2022 17./32
35 Департамент "Центр обслуживания населения" - филиал Некомерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской обл. "Халыққа қызмет көрсету орталығы" департаменті - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысындағы филиалы 30.10.2017 30 6 2022 17./30
36 Департамент полиции Карагандинской области Қарағанды облысының ішкі істер департаменті 15.11.2020 15 11 2025 20./65
37 Дизайн-студия "POLIDESIGN" г. Караганда "POLIDESIGN" дизайн студиясы Қарағанды қ. 03.04.2017 30 6 2022 17./03
38 ИП "Studyfirst" языковая школа г.Караганды ЖК "Studyfirst" тіл мектебі  Қарағанды қ. 12.10.2020 30 6 2024 20./12
39 Карагандинский высший колледж "Bolashaq" "Bolashaq" Қарағанды жоғары колледжі 22.08.2019 30 6 2024 19./67
40 Карагандинский областной филиал партии "Нур Отан" Қарағанды облысының "Нұр Отан" партиясы филиалы 06.06.2017 30 6 2022 17./14
41 Карагандинский областной центр обучения языкам ИП Игенова А.А. г.Караганды "Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы" ЖК 27.11.2020 30 6 2025 20./41
42 КГКП "Абайский многопрофильный колледж" с. Агрогородок Абайского р-на "Абай көпсалалы колледжі" ҚМҚК Абай ауданы Агрогородок ауылы 01.10.2018 30 6 2023 18./50
43 КГКП "Дворец культуры горняков" г. Караганда "Кеншілер мәдениет сарайы" ҚМҚК Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./43
44 КГКП "Дворец культуры Нового Майкудука" г. Караганда "Жаңа Майқұдық мәдениет сарайы" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./70
45 КГКП "Детская художественная школа имени А.Исмаилова" г.Шахтинск "А.Исмаилов атындағы балалар көркемсурет мектебі" ҚМҚК Шахтинск қ.  11.01.2018 30 6 2023 18./10
46 КГКП "Детский сад "Акку" г.Караганды "Аққу" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./92
47 КГКП "Детский сад "Алпамыс" г.Караганды "Алпамыс" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 27.05.2019 30 6 2024 19./22
48 КГКП "Детский сад "Тилек" г.Караганды "Тілек" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024 19./55
49 КГКП "Детский сад "Толагай" г. Караганды "Толағай" балабақшасы ҚМҚК Қарағанды қ. 02.10.2017 30 6 2022 17./34
50 КГКП "Детско-юношеская спортивная школа города Темиртау" г.Темиртау "МОРБЖМ" ҚМҚК Теміртау қ. 20.09.2017 30 6 2022 17./25
51 КГКП "Карагандинский государственный зоологический парк" "Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы" ҚМҚК  22.09.2020 30 6 2025 20./22
52 КГКП "Карагандинский гуманитарный колледж" Қарағанды гуманитарлық колледжі КМҚК  22.08.2019 30 6 2024 19./40
53 КГКП "Карагандинский Дворец детства и юношества" "Қарағанды балалар мен жасөспірімдер сарайы" ҚМҚК  15.11.2018 30 6 2023 18./68
54 КГКП "Карагандинской областной историко-краеведческий музей" "Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы" КМҚК  07.10.2020 30 6 2025 20./09
55 КГКП "Областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа"г.Караганда "Облыстық жан-жақты мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./65
56 КГКП "Областная специализированная спортивная школа "Жалын" г. Караганда "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" ҚМҚК Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./62
57 КГКП "Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва" Плавательный бассейн "Жастар" г.Темиртау "Жүзуден олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейны Темиртау қ. 20.11.2020 30 6 2025 20./36
58 КГКП "Областной музей изобразительного искусства" г.Караганды "Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі" ҚМҚК 05.11.2019 30 6 2024 19./83
59 КГКП "Областной музей изобразительного искусства" г.Караганды "Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі" ҚМҚК 05.11.2019 30 6 2024 19./83
60 КГКП "Областной научно-методический центр досуга и народного творчества" г.Караганда "Облыстық мәдени-сауық және халық шығармашылығының ғылыми-әдістемелік орталығы" ҚМҚК Қарағанды қ.  23.02.2017 30 6 2022 17./02
61 КГКП "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" г.Сарани "Абай Құнанбаев атындағы Саран Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі" КМҚК Сарань қ. 30.10.2020 30 6 2025 20./28
62 КГКП "Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области" Управления образования Карагандинской области Қарағанды облысының білім басқармасы "Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы" ҚМҚК  15.11.2018 30 6 2023 18./61
63 КГКП "Центр по сохранению историко-культурного наследия" Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" КМҚК Қарағанды қ.  07.10.2020 30 6 2025 20./08
64 КГКП "Ясли сад "Айгерим" г.Караганды ҚМҚК "Әйгерім" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ.  29.08.2018 30 6 2023 18./40
65 КГКП "Ясли сад "Айголек" г.Караганды "Айгөлек" бөбек-жай балабақшасы" КМҚМ Қарағанды қ.  15.11.2021 30 6 2026 21./72
66 КГКП "Ясли сад "Айсулу" г.Караганды "Айсұлу" бөбекжай балабақшасы КМҚК Қарағанды қ. 14.06.2019 30 6 2024 19./68
67 КГКП "Ясли сад "Балакай" г.караганда КМҚК "Балақай" балабақшасы" Қарағанды қ. 22.05.2019 30 6 2024 19./21
68 КГКП "Ясли сад "Еркетай" г.Караганды ҚМҚК "Еркетай" бөбекжай-балабақшасы" Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./42
69 КГКП "Ясли сад "Жулдыз" г.Караганды ҚМҚК "Жұлдыз" бөбекжай-балабақшасы"  Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./41
70 КГКП "Ясли сад № 146 "Балауса" г.Караганды "Балауса" № 146 бөбекжай-балабақшасы" ҚМҚК Қарағанды қ. 18.05.2017 30 6 2022 17./13
71 КГП "Поликлиника № 1" г.Караганды "Емхана №1" КММ Қарағанды қ.  24.06.2019 1 7 2023 19./99
72 КГП "Поликлиника № 3" г.Караганды "№ 3 емхана" КМК Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./11
73 КГП "Поликлиника № 5" г. Караганды Қарағанды қ. "№ 5 емхана" КМК 25.06.2021 30 6 2026 21./46
74 КГУ "Акжарская основная школа" с. Курылыс Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. "Ақжар негізгі мектебі" КММ Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Құрылыс ауылы 24.06.2019 30 6 2024 19./74
75 КГУ "Гимназия №3" г.Караганды "№3 гимназия" КММ Қарағанды қ. 01.10.2019 30 6 2024 19./66
76 КГУ "Гимназия №38" г.Караганды "№38 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.08.2019 23 8 2024 19./41
77 КГУ "Гимназия №39 им.М.Жумабаева" г.Караганды "М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия" КММ Қарағанды қ. 19.06.2019 30 6 2024 19./28
78 КГУ "Гимназия №45" г.Караганды "№ 45 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.08.2019 26 8 2024 19./42
79 КГУ "Гимназия №9" г.Караганды "№ 9 гимназия" КММ Қарағанды қ. 22.02.2019 30 6 2024 19./02
80 КГУ "Гимназия №92" г.Караганды "№ 92 гимназия" КММ Қарағанды қ. 26.10.2020 26 10 2024 20./26
81 КГУ "Гимназия №93" г.Караганды "№ 93 гимназия" КММ Қарағанды қ. 26.05.2017 30 6 2022 17./17
82 КГУ "Гимназия №97" г.Караганды "№ 97 гимназия" КММ Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2025 20./39
83 КГУ "Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Караганда "Қалалық жалпы білім беретін балалар мен спорт мектебі" КММ  Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2026 20./70
84 КГУ "Государственный архив г.Караганды" "Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 29 8 2024 19./44
85 КГУ "Государственный архив Карагандинской области по научно-технической документации" г.Караганда "Ғылыми-техникалық құжаттамаға арналған Қарағанды облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ Қарағанды қ. 10.04.2017 25 4 2022 17./08
86 КГУ "Государственный архив Карагандинской области" "Қарағанды облысының мемлекеттік архиві" КММ 22.08.2019 26 8 2024 19./45
87 КГУ "Дворец школьников № 2" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 2 оқушылар сарайы" КММ 05.10.2021 30 6 2026 21./65
88 КГУ "Детская юношеская спортивная школа "Кайрат" по национальным видам спорта" г.Караганда "Ұлттық спорт түрлерінен "Қайрат" балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ Қарағанды қ. 29.01.2018 30 6 2023 18./03
89 КГУ "Детский дом для детей с ОВР" УОКО г.Караганды "Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған балалар үйі" КММ Қарағанды қ. 10.11.2021 30 6 2026 21./69
90 КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Осакаровка" акимата Осакаровского р-на п.Осакаровка  Осакаров ауданы әкімдігінің "Осакаровка кентінің балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ Осакаровка к. 15.12.2020 30 6 2026 20./69
91 КГУ "Информационно-аналитический центр Карагандинской области" РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" "Қарағанды облыстық ақпараттық талдау орталығы" КММ "ҚР Қаржы министрінің Қазынашылық комитеті" РММ 15.10.2018 30 6 2023 18./57
92 КГУ "Карагандинская областная детская библиотека имени Абая" г.Караганды "Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасы" КММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026 21./21
93 КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация" г.Карагшанды Қарағанды қ. "Қарағанды облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңесі" КММ 07.04.2021 30 6 2026 21./40
94 КГУ "Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В.Гоголя "Н.В.Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы" КММ  30.04.2021 30 4 2022 21./23
95 КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. ББ "Қарағанды тау-кен индустриалдық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026 21./04
96 КГУ "Карагандинский колледж технологии и сервиса" "Қарағанды технология және сервис колледжі" КММ 01.10.2018 30 6 2023 18./49
97 КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" УО КО г.Караганды Қарағанды қ. КБ ББ "Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі" КММ 29.01.2021 30 6 2026 21./03
98 КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" г.Караганда "Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі Қарағанды шаруашылығы" РМК Қарағанды қ. 26.02.2018 30 6 2023 18./12
99 КГУ "Қоғамдық келісім" управления внутренней политики Карагандинской области "Қоғамдық келісім" Қарағанды облысының әкім аппараты КММ 01.11.2021 31 12 2024 21./64
100 КГУ "Лицей-интернат "Білім-Инновация №2" г.Караганда "Білім-Инновация №2" лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ. 19.12.2018 30 6 2024 18./94
101 КГУ "Молодежный ресурсный центр Карагандинской области" "Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы" КММ 01.10.2019 31 12 2022 19./79
102 КГУ "Областная детско-юношеская спортивная  школа по зимним видам спорта им. 10-летия Независимости Республики Казахстан" г.Караганды "ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған қысқы спорт түрлері бойынша ОМОРБЖМ спорт мектебі" КММ Қарағанды қ. 15.09.2017 30 6 2022 17./33
103 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту" г.Караганда "Облыстық мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ Қарағанды қ.    15.11.2018 30 6 2023 18./63
104 КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису" г. Караганда "Үстел теннисінен ОМОРБЖМ" КММ Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026 20./68
105 КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одарённых в спорте детей имени Алии Молдагуловой" г.Караганды Әлия Молдағұлова атындағы спортқа бейімді, дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты КММ 12.09.2017 30 6 2022 17./22
106 КГУ "Областная специальная школа-интернат № 1 для детей с нарушениями зрения" г.Караганда "Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған № 1 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ. 15.11.2018 15 11 2023 18./75
107 КГУ "Областная специальная школа-интернат № 3 для детей с отставанием в развитии" г.Караганда "№ 3 даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты" ҚММ, Караганда қ.  30.06.2018 30 6 2023 18./46
108 КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с ОВР" г.Шахтинск "Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернаты" КММ Шахтинск қ. 15.02.2018 30 6 2022 18./16
109 КГУ "Областной реабилитационный центр "Умит" для детей с проблемами в развитии" "Дамуында проблемалары бар балаларға арналған "Үміт" облыстық оңалту орталығы" КММ Қарағанды қ. 20.06.2019 30 6 2024 19./32
110 КГУ "Общеобразовательная школа № 17" г.Караганды "№ 17 жалпы білім беретін мектеп" КММ Қарағанды қ. 07.12.2021 1 9 2022 21./78
111 КГУ "Общеобразовательная школа-интернат № 4" г.Караганды «№ 4 жалпы білім беретін мектеп-интернат» КММ Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./60
112 КГУ "Общеобразовательный комплекс-школа детский сад №77" г.Караганды (им.Б.Момышулы) "Жалпы білім беретін №77 мектеп-балабақша кешені " КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025 20./50
113 КГУ "Общеобразовательный комплекс-школа детский сад №77" г.Караганды (им.Б.Момышулы) "Жалпы білім беретін №77 мектеп-балабақша кешені " КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025 20./50
114 КГУ "Основная средняя школа №51" акимата г.Караганды "№51 негізгі білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./77
115 КГУ "Основная школа № 21" г.Караганды "№ 21 Негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  25.11.2020 30 6 2025 20./61
116 КГУ "Основная школа № 42" г.Караганды "№ 42 негізгі мектебі"  КММ Қарағанды қ.  22.12.2020 30 6 2026 20./73
117 КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение №1 г.Караганды" Карагандинской области
"Қарағанды облысы Қарағанды қаласының №1 психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі" КММ
20.06.2019 1 9 2024 19./70
118 КГУ "Реабилитационный центр №1 УО" (реабилитационный центр "Умит") г.Караганды   25.06.2021 30 6 2026 20./43
119 КГУ "Региональный проектный офис"Рухани жангыру" Карагандинской области Управления внутренней политики Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысының ІСБ "Қарағанды облысының "Рухани жаңғыру"аймақтық жобалық кеңсесі" КММ 30.04.2021 30 4 2026 21./33
120 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа гимнастики" г.Караганды "Мамандандырылған балалар-жасөспірімдер гимнастика спорт мектебі" КММ Қарағанды қ.  20.11.2020 30 6 2025 20./37
121 КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Караганды" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области г.Караганды Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жеңіл атлетикадан олимпиадалық резервтегі Қарағанды қаласының мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ 20.11.2020 30 6 2025 20./40
122 КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва города Сарани" г.Сарань "Саран қаласының балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв мектебі" КММ 15.09.2017 30 6 2022 17./24
123 КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" г.Караганды  "Дарын" мамандандырылған мектеп интернаты" КММ 12.10.2020 30 6 2025 20./11
124 КГУ "Специализированная школа-интернат "Мурагер" "Мұрагер мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ Қарағанды қ.  14.01.2021 30 6 2026 21./06
125 КГУ "Специализированная школа-интернат №7 имени Жамбыла для одаренных детей" г.Караганды "№7 Жамбыл атындағы мамандандырылған дарынды балалар мектеп-интернаты" КММ 24.06.2019 30 6 2024 19./73
126 КГУ "Специализированная школа-интернат имени Н.Нурмакова" г.Караганда "Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ 22.08.2019 30 6 2024 19./49
127 КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" г. Караганды "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ Қарағанды қ.  28.11.2018 30 6 2023 18./67
128 КГУ "Специальная школа- интернат № 2" (Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 2 арнайы мектеп - интернаты" КММ (тірек-қимыл аппараты зақымдалған балаларға арналған мектеп-интернат)  15.06.2020 30 6 2025 20./29
129 КГУ "Специальная школа-интернат № 8" г.Темиртау (была № 2 для детей с нарушением интеллекта) Теміртау қ. "№ 8 арнайы мектеп-интернаты" КММ  (болды Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 2  Темиртау қ.)  15.06.2021 30 6 2025 21./48
130 КГУ "Специальная школа-интернат № 9" г.Сарани "№ 9 арнайы мектеп-интернаты" КММ Саран қ. 25.12.2020 25 12 2024 20./72
131 КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 76 им.А.Бокейханова" г.Караганды "Ә.Бөкейханов атындағы № 76 орта мектеп" КММ Қарағанды қ. 09.08.2021 30 6 2026 21./49
132 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024 19./72
133 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024 19./72
134 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" г.Караганды "№15 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  29.06.2019 30 6 2024 19./72
135 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" г.Караганды "№18 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2023 18./56
136 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23" г.Караганды "№23 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  12.06.2019 30 6 2024 19./26
137 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №27" г.Караганды "№27 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./30
138 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №30" г.Караганды "№30 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  30.11.2020 30 6 2025 20./51
139 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32" г.Караганды "№32 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.11.2018 30 6 2023 18./59
140 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №36" г.Караганды "№36 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ. 27.04.2018 30 6 2023 18./23
141 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5" г.Караганды "№5 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./27
142 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №52 имени академика Е.А.Букетова" г.Караганды "Академик Е.А.Букетов атындағы № 52 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ. 30.03.2018 30 6 2022 18./20
143 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59" г.Караганды "№59 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.05.2018 30 6 2022 18./24
144 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №62" г.Караганды "№62 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 22 8 2024 19./47
145 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №8" г.Караганды "№8 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  15.11.2018 30 6 2023 18./89
146 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №81" г.Караганды "№81 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  19.06.2019 30 6 2024 19./31
147 КГУ "Средняя общеобразовательная школа №86" г.Караганда "№86 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ Қарағанды қ.  27.04.2018 30 6 2023 18./22
148 КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей № 53" г.Караганды Қарағанды қ. "№ 53 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі" КММ 12.06.2020 30 6 2025 20./21
149 КГУ "Станция юных натуралистов" г.Караганда "Жас натуралистер станциясы" КММ Қарағанды қ.  04.01.2018 30 6 2023 18./09
150 КГУ "Темиртауский колледж торговли и питания" "Теміртау сауда және тамақтану колледжі"  КММ  19.03.2018 30 6 2023 18./14
151 КГУ "Уштобинская общеобразовательная средняя опорная школа (Ресурсный центр)" п.Уштобе Бухар-Жырауского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үштөбе кенті "Үштөбе жалпы орта  білім беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)" КММ 10.12.2020 30 6 2026 20./62
152 КГУ "Центр занятости акимата города Караганды" "Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" КММ 14.12.2017 30 6 2022 17./35
153 КГУ "Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области" "Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастар мәселелерін зерттеу және талдау орталығы" КММ 09.12.2019 9 12 2024 19./103
154 КГУ "Централизованная библиотечная система г.Караганды" "Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ 15.11.2019 18 11 2022 19./89
155 КГУ "Школа-гимназия № 102" г.Караганды "№ 102 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  22.10.2018 30 6 2023 18./52
156 КГУ "Школа-гимназия № 104" г.Караганды "№ 104 Мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ. 15.11.2021 30 6 2026 21./71
157 КГУ "Школа-гимназия №41 имени Ахмета Байтурсынулы" г.Караганды  "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №41 мектеп-гимназиясы" КММ 22.06.2021 30 6 2025 21./42
158 КГУ "Школа-гимназия №95" г.Караганды "№ 95 мектеп-гимназия" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./52
159 КГУ "Школа-интернат № 68" г.Караганда "№ 68 мектеп-интернат" КММ Қарағанды қ.  20.06.2019 30 6 2024 19./33
160 КГУ "Школа-лицей №101" г.Караганды "№ 101 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  23.10.2018 30 6 2023 18./53
161 КГУ "Школа-лицей №103" г.Караганды "№ 103 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  01.10.2020 30 6 2025 20./15
162 КГУ "Школа-лицей №57 им. С.Саттарова" г.Караганды "С.Саттаров атындағы № 57 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2024 19./65
163 КГУ "Школа-лицей №66" г.Караганда "№ 66 мектеп-лицей" КММ Қарағанды қ.  11.11.2021 30 6 2026 21./68
164 КГУ Карагандинский агротехнический колледж" УО КО г. Караганды Қарағанды қ. КБ "Қарағанды агротехникалық колледжі" КММ 05.01.2021 30 6 2026 21./02
165 КГУ Специальная школа-интернат № 4" (Школа-интернат для детей с задержкой психического развития) г.Караганда Қарағанды қ. "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ (психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектеп-интернат) 15.06.2020 30 6 2025 20./30
166 Корпоративный фонд "Национальный Центр детсткой реабилитации" г.Астана "Балаларды оңалтудың ұлттық орталығы" корпоративтік қоры 12.12.2018 18 12 2023 18./82
167 КФ Национальный центр детской реабилитации "University Medical Centr" г.Нур-Султан "University Medical Centr" балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы КҚ Нұр-Султан қ. 20.12.2020 25 12 2025 20./71
168 Лаборатория ДНК-диагностики ИП Погосян Г.П. г.Караганды Қарағанды қ. Г.П. Погосян ЖК ДНК-диагностикасы зертханасы 30.11.2020 30 6 2023 20./53
169 Медицинская клиника "Панацея" г.Караганда "Панацея" медициналық клиникасы Қарағанды қ.   03.04.2018 30 6 2023 18./25
170 НИИ "КазМИИР" при РГП на ПХВ КарГТУ г.Караганда КарМТУ "Каз мир" ҒЗИ  15.04.2019 30 6 2024 19./10
171 НПО "Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров Карагандинской области"  "Салық төлеушілер және бухгалтерлер қауымдастығы үкіметтік емес ұйымы" жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар бірлестігі 15.11.2019 30 6 2024 19./88
172 Образовательный центр " FurdoPlast" г.Караганда "FurdoPlast" білім беру орталығы Қарағанды қ.  15.06.2017 30 6 2022 17./11
173 Образовательный центр "Indigo" ИП Фаткулина Т.Т.  "Indigo" білім беру орталығы ЖК Фаткулина Т.Т. Қарағанды қ.  07.06.2019 7 6 2025 19./38
174 Образовательный центр "Полиглот" ИП Кузьмина Ю.О.  "Полиглот" білім беру орталығы ЖК Кузьмина Ю.О. Қарағанды қ.  08.01.2019 8 1 2025 19./76
175 ОО "LITUANICA" г.Караганды (литовское культурное общество) "LITUANICA" (Литва мәдени қоғамы) ҚБ Қарағанды қ. 29.11.2019 30 6 2025 19./102
176 ОО "Карагандинский областной экологический музей" г.Караганды Қарағанды облысының экологиялық мұражайы ҚБ Қарағанды қ. 16.06.2021 24 6 2024 21./39
177 ОО "Китайский национально-культурный центр "Дружба" г.Караганды Қарағанды қ. "Дружба "Қытай ұлттық-мәдени орталығы" ҚБ 20.04.2021 30 6 2026 21./44
178 ОО "Румынское культурное общество "Дакия" г.Караганды "Дакия" румын мәдени қоғамы" ҚБ Қарағанды қ.  05.12.2019 30 6 2025 19./101
179 ОО "Союз многодетных матерей "Talbezyk" г.Караганды "Talbezyk" көп балалы аналар одағы" ҚБ Қарағанды қ. 24.05.2021 24 5 2026 21./36
180 ОО "Торговая палата Карагандинской области" "Қарағанды облысының сауда палатасы" ҚБ 22.01.2018 30 6 2022 18./02
181 ОО "Федерация волейбола" г.Караганда "Волейбол федерациясы" ҚБ  26.06.2021 30 6 2026 21./41
182 ОЮЛ и ИП "Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг" г.Караганды "Қазақстандық кәсіпкерлер мен қызметтер қауымдастығы" ЗТБ және ЖК Қарағанды қ.  05.04.2017 30 6 2022 17./06
183 Палата предпринимателей Карагандинской области Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы 15.10.2020 15 10 2025 20./13
184 Палата юридических консультантов "Adilzanger"  г.Караганды "Adilzanger" заңгерлік кеңес палатасы Қарағанды қ.   25.11.2019 30 6 2024 19./94
185 Производственный кооператив "Енбек" г. Караганды Өндірістік Кооператив "Еңбек" Қарағанды қ. 04.11.2019 30 6 2024 19./84
186 РГКП "Институт прикладной математики" МЦР и АП РК ҚР ДДО және ПӘ "Қолданбалы математика институты" РМҚК 03.05.2021 30 6 2026 21./34
187 РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" МЗ РК г.Караганда "Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сараптау ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды қ.  22.06.2017 30 6 2022 17./16
188 РГУ "Администратор судов по Карагандинской области" г.Караганды РММ "Қарағанды облысы бойынша соттар әкімшісі" Қарағанды қ.  01.07.2019 30 6 2024 19./34
189 РГУ "Государственный национальный природный парк "Буйратау" Осакаровского р-на Карагандинской обл. Қарағанды облысы Осакаров ауданының "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ 05.03.2020 30 6 2025 20./07
190 РГУ "Департамент Агенства РК по противодействию коррупции Карагандинской обл." г.Караганды "ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысының  департаменті" РММ Қарағанды қ. 22.12.2020 22 12 2021 20./58
191 РГУ "Департамент Государственных Доходов по Карагандинской области Комитет Государственных Доходов
Министерство финансов Республики Казахстан"
"Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік Кірістер Комитеті" РММ     20.12.2020 1 1 2026 20./55
192 РГУ "Департамент Государственных Доходов по Карагандинской области Комитет Государственных Доходов
Министерство финансов Республики Казахстан"
"Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік Кірістер Комитеті" РММ     20.12.2020 1 1 2026 20./55
193 РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области Министерства здравоохранения РК" г. Караганды "ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ Қарағанды қ. 28.04.2021 30 6 2026 21./22
194 РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" по Карагандинской обл. "Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" РММ 03.04.2018 30 6 2023 18./19
195 РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./59
196 РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ Қарағанды қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./59
197 РГУ "Департамент статистики Карагандинской области" "Қарағанды облысының статистика депертаменті" РММ   10.07.2018 10 1 2023 18./28
198 РГУ "Департамент УИС по Карагандинской области" КУИС МВД РК ҚР ІІМ ҚАЖК "Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаменті" РММ 20.09.2019 30 6 2024 19./106
199 РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК" "Қарағанды облысы бойынша Қазақстан Республикасы экология министрлігінің экологиялық реттеу, бақылау комитеті және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция" РММ 30.11.2020 30 6 2025 20./45
200 РГУ "Департамент экономических расследований Карагандинской обл." г.Караганды "Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті" РММ Қарағанды қ. 15.11.2021 31 12 2022 21./66
201 Региональное командование "Орталық" Национальной гвардии "ҚР Үлттық Ұланының "Орталық" Өңірлік қолбасшылығы" РММ        28.11.2018 30 6 2023 18./69
202 Рекламно-производственная фирма "Print Shop" ИП Черемухина Н.И. г.караганда "Print Shop" жарнама-өндірістік компаниясы ИП Черемухина Н.И. Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./51
203 Ресторанный комплекс "Vogue" ИП Калимбетов Д.Ж. г.Караганды "Vogue" мейрамхана кешені ЖК Калимбетов Д.Ж. Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./13
204 РОО "Казахское географическое общество" "Қазақ Географиялық Қоғамы" РҚБ 22.10.2020 30 6 2025 20./18
205 РОО "Казахское географическое общество" "Қазақ Географиялық Қоғамы" РҚБ 22.10.2020 30 6 2025 20./18
206 ТОО "5 канал - KZ" г.Караганды "5 канал - KZ" ЖШС Қарағанды қ.  27.11.2019 30 6 2025 19./98
207 ТОО "Adil & Asyl" г. Шахтинск "Adil & Asyl" ЖШС Шахтинск қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./11
208 ТОО "BRC KAZ Consult" г.Караганда "BRC KAZ Consult" ЖШС Қарағанды қ. 10.12.2019 30 6 2024 18./78
209 ТОО "BSOLUTIONS KZ" г.Караганды "BSOLUTIONS KZ" ЖШС Қарағанды қ. 11.12.2020 30 6 2025 20./52
210 ТОО "D&D partners" г. Караганды "D&D partners" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 15 4 2024 19./12
211 ТОО "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) "EPAM Kazakhstan" (ЭПАМ Казахстан) ЖШС 28.06.2018 31 12 2023 18./37
212 ТОО "Exline" г. Караганда "Exline" ЖШС Қарағанды қ. 16.06.2018 30 6 2023 18./88
213 ТОО "Fox Studio" (электронный журнал) г.Караганды "Fox Studio" ЖШС (электронды журнал) Қарағанды қ. 24.04.2021 30 6 2024 21./28
214 ТОО "Gold Herbs KZ" г.Нур-Султан "Gold Herbs KZ" ЖШС Нұр-Султан қ. 07.04.2021 1 9 2022 21./08
215 ТОО "Gold Way" (ресторан Рубин) г.Караганды "Gold Way" ЖШС Қарағанды қ. 15.12.2020 31 12 2025 20./74
216 ТОО "iQ-SOLUTIONS" г.Астана "iQ-SOLUTIONS" ЖШС Нұрсұлтан қ. 15.11.2018 31 12 2024 18./97
217 ТОО "Kazcentrelektroprovod" г.Сарань "Kazcentrelektroprovod" ЖШС Саран қ. 12.12.2018 30 6 2023 18./81
218 ТОО "Luxe Travel" г. Караганда "Luxe Travel" ЖШС Қарағанды қ.. 25.12.2018 30 6 2024 18./95
219 ТОО "NOVA TOUR" г.Караганда "Nova Tour" ЖШС Қарағанды қ.. 04.11.2019 30 6 2024 19./81
220 ТОО "NURKUT Enerdgy" г.Караганды "NURKUT Enerdgy" ЖШС Қарағанды қ. 31.01.2020 30 6 2025 20./02
221 ТОО "Olympex Advisere" г.Нур-Султан "Olympex Advisere" ЖШС Нұрсұлтан қ. 30.01.2019 30 6 2024 19./36
222 ТОО "Piccadilly" Образовательный центр г.Темиртау "Piccadilly" білім беру орталығы ЖШС Теміртау қ.  14.10.2020 30 6 2022 20./16
223 ТОО "QazTehna" г.Сарань Карагандинской обл. "QazTehna" ЖШС Саран қ. Қарағанды обл. 15.11.2021 30 6 2026 21./67
224 ТОО "Rational Solution" г.Караганда "Rational Solution" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./32
225 ТОО "Royal Club Travel" г. Караганды "Royal Club Travel" ЖШС Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025 20./48
226 ТОО "Saryarga agparat" г.Караганды "Saryarga agparat" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./31
227 ТОО "SHARKCOMPANY" г.Караганды "SHARKCOMPANY" ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 20 4 2022 21./10
228 ТОО "TurboLine" г.Кокшетау "TurboLine" ЖШС Көкшетау қ. 30.01.2019 30 6 2022 19./56
229 ТОО "Unitrans Service" г.Алматы "Unitrans Service" ЖШС Алматы қ. 06.02.2019 30 6 2022 19./57
230 ТОО "АБЭМ" г.Караганды "АБЭМ" ЖШС  Қарағанды қ.. 26.11.2019 30 6 2025 19./97
231 ТОО "Автобусный парк № 3" г. Караганды "Автобусный парк № 3" ЖШС Қарағанды қ. 15.04.2019 30 6 2024 19./14
232 ТОО "Адифарм" г.Караганда "Адифарм" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./33
233 ТОО "Азимут Геология" г.Караганды "Азимут Геология"  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./37
234 ТОО "АПМ-1" г. Караганды "АПМ-1"  ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./05
235 ТОО "Археологические исследования" г.Алматы, филиал г.Караганда "Археологиялық зерттеулер" ЖШС Алматы қ. Қарағанды қ. Филиалы 27.02.2019 31 12 2021 19./03
236 ТОО "Аудит и консалтинг - АА" г. Караганды "Аудит и консалтинг - АА" ЖШС Қарағанды қ. 27.11.2020 30 6 2030 20./43
237 ТОО "Баспагер Караганды" г.Караганда "Баспагер Караганды" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./44
238 ТОО "Бёмер Арматура" п.Доскей Бухар-жырауского р-на Карагандинской обл. "Бёмер Арматура" ЖШС Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Доскей кенті 05.04.2021 31 12 2022 21./09
239 ТОО "Ваниев" г.Караганда "Ваниев" ЖШС Қарағанды қ. 20.09.2018 30 6 2022 18./48
240 ТОО "Горкомтранс города Караганды" "Горкомтранс города Караганды" ЖШС 03.04.2017 30 6 2022 17./05
241 ТОО "Даму-Химия" г. Караганды "Даму-Химия" ЖШС Қарағанды қ. 20.05.2021 30 6 2026 21./35
242 ТОО "Дука-2030" г. Караганда "Дука-2030" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./34
243 ТОО "Евразия+ОРТ" г.Алматы "Евразия+ОРТ" ЖШС Алматы қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./56
244 ТОО "Евротехно Логистик"  г.Караганды  "Евротехно Логистик" ЖШС Қарағанды қ. 19.11.2019 30 6 2024 19./90
245 ТОО "Жезказганская городская дирекция телерадиовещания "Дидар" г.Жезказган "Дидар" Жезқазған қалалық телерадио хабарларын тарату дирекциясы" ЖШС Жезқазған қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./30
246 ТОО "Издательский дом "Кент" г.Караганды "Кент" баспа үйі  ЖШС Қарағанды қ. 20.04.2021 30 6 2026 21./29
247 ТОО "Издательский дом "Пропаганда-паблишинг" (НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) г.Караганда "Пропаганда-паблишинг" баспа үйі" ЖШС 15.04.2019 30 6 2024 19./37
248 ТОО "Институт органического синтеза и углехимии РК" г.Караганды "ҚР органикалық синтез және көмір химиясы институты" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2021 30 6 2026 21./70
249 ТОО "Интерстройсервис и К", г. Караганды "Интерстройсервис и К" ЖШС Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024 19./54
250 ТОО "Ирбис Интеграция" г.Алматы "Ирбис Интеграция" ЖШС Алматы қ. 22.08.2019 30 6 2022 19./59
251 ТОО "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" г.Алматы "Қазақ өнеркәсіпті қайта өңдеу және азықтық ғылыми зерттеу институты" ЖШС Алматы қ.        26.02.2018 30 6 2023 18./08
252 ТОО "Казахстанский Институт Содействия Промышленности" г.Караганды Қарағанды қ. "Қазақстандық өнеркәсіпке жәрдемдесу институты" ЖШС 23.09.2021 31 12 2024 21./59
253 ТОО "Казмарт-12" г.Караганда "Казмарт-12" ЖШС Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./16
254 ТОО "Казстройпроект 2010" г. Караганды "Казстройпроект 2010" ЖШС Қарағанды қ. 05.12.2016 30 6 2022 16./36
255 ТОО "Караганда Энергоцентр" г.Караганда "Караганда Энергоцентр" ЖШС Қарағанды қ. 30.07.2018 30 6 2023 18./29
256 ТОО "Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция им. А.Ф.Христенко" с. Центральное Б-Жырауский р-н "А.Ф.Христенко атындағы Қарағанды ауылшаруашылық тәжірибе станциясы" ЖШС Центральное ауылы Бұқар-Жырау ауданы 23.10.2018 30 6 2023 18./74
257 ТОО "Карагандинский автобусный парк № 2" г. Караганды "Карагандинский автобусный парк № 2" ЖШС Қарағанды қ. 20.10.2021 30 6 2026 21./61
258 ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" г.Караганды "Қарағанды фармацевтикалық комплексі" ЖШС 06.12.2019 30 6 2025 19./100
259 ТОО "Караганды-Кус" п.Уштобе "Карағанды-Құс" ЖШС Үштөбе ауылы 05.01.2018 30 6 2023 18./01
260 ТОО "Кардорстрой 2015" г. Караганда "Кардорстрой 2015" ЖШС Қарағанды қ. 07.02.2018 30 6 2023 18./05
261 ТОО "Компания "Автоцентр-Бахус" г.Караганды "Компания "Автоцентр-Бахус" ЖШС Қарағанды қ. 26.10.2020 30 6 2023 20./31
262 ТОО "Компания Lightening" г.Алматы "Компания Lightening" ЖШС Алматы қ. 08.12.2020 8 12 2025 20./54
263 ТОО "Кызмет-Инжиниринг" г.Караганды "Қызмет-Инжиниринг" ЖШС Қарағанды қ. 25.09.2020 30 6 2023 20./34
264 ТОО "Қарағанды - Жарық" г.Караганды "Қарағанды-Жарық" ЖШС Қарағанды қ. 27.04.2021 30 6 2024 21./27
265 ТОО "Қарағанды Су" г.Караганды "Қарағанды Су" ЖШС Қарағанды қ. 29.10.2020 30 6 2025 20./25
266 ТОО "Меди Гранд" г. Караганда "Меди Гранд" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./35
267 ТОО "МИК - Т" г.Темиртау "МИК -Т" ЖШС Теміртау қ. 06.04.2021 6 4 2025 21./07
268 ТОО "Микрокредитная организация "Микрокредит" г.Караганды Қарағанды қ. "Микрокредит "Микрокредиттік ұйымы" ЖШС 25.08.2021 30 6 2026 21./58
269 ТОО "МФ "Гиппократ" г.Караганда "Гиппократ" МФ" ЖШС Қарағанды қ. 12.12.2017 30 6 2022 17./40
270 ТОО "Научно-аналитический центр "Биомедпрепарат"  г.Степногорск "Биомедпрепарат" ғылыми-аналитикалық орталығы" ЖШС Степногорск қ.  15.11.2017 30 6 2022 17./37
271 ТОО "Национальная платформа IT-образования" г. Караганда "IT-білім беру Ұлттық платформасы" ЖШС Қарағанды қ.  19.02.2018 30 6 2022 18./06
272 ТОО "Нәтиже" Сүт фабрикасы" г.Караганды "Нәтиже" Сүт фабрикасы" ЖШС Қарағанды қ.  20.12.2020 30 6 2025 20./67
273 ТОО "НПО Дефектоскопия" г.Караганды Қарағанды қ. "НПО Дефектоскопия" ЖШС 24.09.2021 31 12 2024 21./60
274 ТОО "НүрАкыл" г. Караганда "НұрАқыл" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./15
275 ТОО "Образовательный консорциум в Балхаше" г.Балхаш Балқаш қ. "Балқаштағы білім беру консорциумы" ЖШС 10.12.2020 30 6 2025 20./75
276 ТОО "Охранное агенство Тумар-2020" г.Караганда "Тұмар-2020 қауіпсіздік агенттігі" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2023 18./96
277 ТОО "Редакция газеты "Балқаш өңірі" г.Балхаш "Балқаш өңірі" газетінің редакциясы" ЖШС Балхаш қ. 15.12.2020 30 6 2025 20./64
278 ТОО "Редакция газеты "Жаңаарқа" п.Атасу Карагандинской обл.  "Жаңаарқа" газетінің редакциясы" ЖШС Атасу ауылы Қарағанды облысы 31.03.2017 30 6 2022 17./49
279 ТОО "Редакция газеты "Тоқырауын тынысы" Актогайского р-на Карагандинской обл.  "Тоқырауын тынысы" газетінің редакциясы" ЖШС Ақтоғай ауданы Қарағанды облысы 25.11.2019 30 6 2024 19./96
280 ТОО "Редакция областной газеты "Орталық Қазақстан" г.Караганды Облыстық "Орталық Қазақстан" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024 19./92
281 ТОО "Редакция районной газеты "Абай-Ақиқат" г.Абай Аудандық "Абай-Ақиқат" газетінің редакциясы ЖШС Қарағанды қ.  25.11.2019 30 6 2024 19./93
282 ТОО "Сабыға-2030" Ресторан "Hadi bakery" г.Караганды "Сабыға-2030" ЖШС "Hadi bakery" мейрамханасы Қарағанды қ. 26.04.2021 30 6 2026 21./15
283 ТОО "Софрест 9" г.Караганды "Софрест 9" ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./04
284 ТОО "СтройСити KRG" "СтройСити KRG" ЖШС Қарағанды қ.  22.08.2019 30 6 2022 19./50
285 ТОО "Табыс Аудит Консалтинг" г.Караганды "Табыс Аудит Консалтинг" ЖШС Қарағанды қ.  15.04.2019 30 6 2024 19./16
286 ТОО "Телерадиокомпания "Караганда" г.Караганды (Первый Карагандинский) "Телерадиокомпания "Караганда" ЖШС Қарағанды қ.  15.12.2020 30 6 2026 20./57
287 ТОО "Теплотранзит Караганда" г.Караганды "Теплотранзит Караганда" ЖШС Қарағанды қ. 01.06.2021 31 5 2024 21./38
288 ТОО "Тугус" г.Нур-Султан "Тугус" ЖШС Нұр-Сұлтан қ. 22.08.2019 30 6 2022 19./60
289 ТОО "Фарм Гранд" г.Астана "Фарм Гранд" ЖШС Нұрсұлтан қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./31
290 ТОО "Центр Достар" г. Караганды "Центр Достар" ЖШС Қарағанды қ. 11.11.2019 30 6 2024 19./86
291 ТОО "Центр инновационных технологий "WTO" г.Караганда "WTO" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  15.10.2018 30 6 2024 18./55
292 ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу" г.Караганда "Өрлеу" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  30.05.2017 30 6 2022 17./10
293 ТОО "Центр офтальмологии Глазолик kz" г.Караганда "Глазолик kz офтальмологиялық орталығы" ЖШС Қарағанды қ.  10.09.2018 30 6 2023 18./30
294 ТОО "Энергия плюс ТБ" г.Караганды "Энергия плюс ТБ" ЖШС Қарағанды қ. 10.09.2018 30 6 2023 18./54
295 ТОО "Энергосервис - ЛТД" г.Караганда "Энергосервис - ЛТД" ЖШС Қарағанды қ. 08.11.2016 30 6 2022 16./34
296 ТОО Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" г.Алматы "Қазақ өнеркәсіпті қайта өңдеу және азықтық ғылыми зерттеу институты" ЖШС Алматы қ.        26.02.2018 30 6 2023 18./08
297 ТОО Модный дом "LABIBA" г.Караганды "LABIBA" сән үйі ЖШС Қарағанды қ. 17.02.2020 30 6 2025 20./06
298 ТОО НТЦ "Промышленная безопастность и аудит"  "Промышленная безопастность и аудит" ҒТО ЖШС 03.07.2017 30 6 2022 17./18
299 Туристическая компания "Sky Travel" г.Караганды "Sky Travel" туристік компаниясы Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./77
300 Туристическое агенство "Марко Поло" г. Караганда "Марко Поло" туристік агеттігі Қарағанды қ. 30.11.2020 31 12 2025 20./49
301 Филиал "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления "г.Караганда АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" Қарағанды қаласындағы "Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің" филиалы АҚ  15.05.2018 30 6 2022 18./26
302 Филиал АО "First Heartland Jysan Bank" г.Караганды "First Heartland Jysan Bank" филиал Қарағанды қ. 16.10.2020 16 10 2023 20./17
303 Филиал АО "ForteBank" г.Караганды "ForteBank" АҚ филиалы Қарағанды қ. 12.02.2020 ### 6 2025 20./03
304 Филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Карагандинской обл. г.Караганды Қарағанды облысының "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ филиалы Қарағанды қ.  30.11.2021 30 6 2026 21./76
305 Филиал АО "Альфа-Банк" г. Караганды "Альфа-Банк" филиалы АҚ Қарағанды қ. 17.11.2020 17 11 2023 20./33
306 Филиал АО "АТФ Банк" г.Караганда "АТФ Банк" филиалы АҚ Қарағанды қ. 30.10.2020 30 6 2025 20./27
307 Филиал АО "Банк ЦентрКредит" г.Караганда "Банк ЦентрКредит" филиалы АҚ Қарағанды қ. 22.08.2019 30 6 2024 19./71
308 Филиал АО "Казтелерадио" Карагандинская ОДРТ" Қарағанды ОРТД "Қазтелерадио" АҚ филиалы   07.12.2018 30 6 2023 18./93
309 Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение грузовых перевозок г.Караганды "ҚТЖ - Жүк тасымалдары АҚ Қарағанды ЖТ бөлімшесі" филиалы 19.11.2019 30 6 2024 19./91
310 Филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Караганды "Қазақстан Халық Банкі" филиалы АҚ 22.10.2020 22 10 2025 20./32
311 Филиал АО "Национальный центр экспертизы и стандартизации" г.Караганда "Ұлттық сараптама және стандарттау орталығы" АҚ филиалы Қарағанды қ.  01.12.2017 31 12 2022 17./44
312 Филиал АО "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан" г.Караганда (САРЫАРКА) "Қазақстан" Республикалық Телерадиокорпорациясы" филиалы АҚ Қарағанды қ. (САРЫАРКА) 05.12.2018 30 6 2023 18./72
313 Филиал ДБ АО "Сбербанк РОссии" г.Караганды "Сбербанк России" АҚ ЕБ филиалы Қарағанды қ.  03.12.2019 31 12 2024 19./104
314 Филиал ОО "Французский Альянс" г.Караганды "Француз Альянсы" филиалы ҚБ Қарағанды қ.  12.02.2020 30 6 2025 20./19
315 Филиал РГКП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК" КП МИНТ РК "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева" Филиал "Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы" РМҚК  ҚР ИЖТМ КП "Ж.Әбішев атындағы химия-металлургия институты" 07.04.2017 30 6 2022 17./07
316 Филиал РГП "Казгидромет" по Карагандинской обл. МЭГ и ПР г.Караганды Қарағанды облысы бойынша "Қазгидромет"    Қарағанды қ. филиалы РМК 27.04.2021 30 6 2026 21./18
317 Филиал РГП ИБФ "Жезказганский ботанический сад" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и прироных ресурсов РК г.Жезказган ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жезқазған ботаникалық бағы" РМК филиалы Жезқазған қ. 25.06.2021 30 6 2026 21./45
318 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр биотехнологии" КН МОН РК г. Степногорск "Ұлттық биотехнология орталығы" ШЖҚ РМК филиалы ҒК ҒБМ ҚР Степногорск қ.  15.11.2017 30 6 2022 17./38
319 Филиал ТОО "Europharma" г.Астана "Europharma" ЖШС филиалы Нұрсұлтан қ. 11.05.2017 30 6 2022 17./09
320 Филиал ТОО "PetroRetail" г.Караганды "PetroRetail" ЖШС Қарағанды қ. филиалы 27.04.2021 30 6 2026 21./20
321 Филиал ТОО "Кар-Тел" г. Караганда "Кар-Тел" ЖШС филиалы Қарағанды қ. 08.01.2018 30 6 2023 18./07
322 Центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс" Карагандинской обл. "Шанс" кәмелетке толмаған тұлғаларды әлеуметтік-психологиялық, құқықтық қолдау орталығы" Қарағанды облысы  05.02.2018 30 6 2023 18./04
323 Центр языка и перевода Big Ben (ИП Шитц О.А.) г.Караганда Big Ben тіл және аударма орталығы ЖК О.А.Шитц  19.10.2018 30 6 2023 18./51
324 Цех по производству мороженного ИП Байшуманова Б.Т. г.Караганды Балмұздақ өндіру цехы ЖК Б.Т. Байшуманова Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./84
325 ЧОУ "SOS Детская деревня Темиртау" г.Темиртау "SOS Теміртау балалар ауылы" КФ филиалы Теміртау қ. 25.01.2021 31 6 2025 21./01
326 ЧУ "Академия "Bolashaq" г.Караганды "Bolashaq" академиясы" ЖМ Қарағанды қ.  01.04.2021 1 4 2027 21./19
327 ЧУ "Гимназия им. Т.Аубакирова" г.Темиртау "Т.Әубәкіров атындағы гимназия" ЖМ Теміртау қ. 12.12.2017 30 6 2022 17./46
328 ЧУ "Институт разрешения конфликтов и медиации" г.Караганда "Дауды шешу және медиация институты" ЖМ Қарағанды қ. 27.06.2018 30 6 2023 18./27
329 ЧУ "Карагандинский банковский колледж им. А.Ж. Букенова" г.Караганды "А.Ж. Букенов атындағы Қарағанды банк колледжі" ЖМ Қарағанды қ. 30.11.2020 30 6 2025 20./47
330 ЧУ "Современный многопрофильный колледж" г.Караганда "Қазіргі заманғы көпсалалы колледж" ЖМ Қарағанды қ. 15.11.2018 30 6 2023 18./86
331 ЧУ "Центр политического анализа стратегических исследований партии Нур Отан" г. Астана "Қазіргі заманғы көпсалалы колледж" ЖМ Қарағанды қ. 04.01.2017 30 6 2022 17./01